Input:

Kamerový systém v reštauračnej prevádzke

30.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamerové systémy  sa používajú za účelom ochrany majetku pred krádežou či poškodením, prípadne inými incidentmi na pracovisku . Ochrana majetku môže byť nielen pred zamestnancami, ale aj pred tretími osobami, ktoré povedzme môžu mať na pracovisko prístup. Využitie moderných informačných technológií v najrôznejších typoch obchodných prevádzok však so sebou prináša niekoľko úskalí, na ktoré by podnikatelia nemali zabúdať.  Záznam z bezpečnostnej kamery je osobným údajom, na základe ktorého možno priamo či nepriamo určiť totožnosť fyzickej osoby. Každý kamerový systém, ktorý monitoruje priestor prístupný verejnosti,  musí spĺňať kritériá stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

 Základné povinnosti spojené s používaním kamerového systému :

Označenie priestoru monitorovaného bezpečnostnou kamerou.

Ochrana súkromia osôb monitorovaných kamerovým systémom.

Oznámenie informačného systému Úradu na ochranu osobných údajov.

Vypracovanie bezpečnostného projektu pri používaní bezpečnostnej kamery.

Likvidácia videozáznamu z kamery.

Priestor, v ktorom je bezpečnostná kamera umiestnená, sa musí viditeľne označiť ako monitorovaný, či už za pomoci zrozumiteľného piktogramu, alebo písomného oznámenia. Súhlas monitorovanej osoby so spracovaním osobných údajov však nie je potrebný.

Kamerový systém nesmie nikdy monitorovať priestory, kde človek očakáva určitú mieru súkromia. Zákaz spracúvať osobné údaje za účelom ochrany súkromia sledovanej osoby však nie je vždy úplný. Príkladom výnimky z takéhoto zákazu je monitoring pracoviska (okrem miestností, ako sú toalety či prezliekarne), pri ktorom zamestnávateľovi vzniká niekoľko povinností.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne zaviesť vo svojej prevádzke kamerový systém, je povinný tento zámer prerokovať so zamestnancami alebo ich zástupcami a oznámiť im (zástupcom ako i zamestnancom) rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia a dobu jej trvania.

Bez toho, aby boli zamestnanci vopred informovaní, zamestnávateľ nesmie monitorovať pracovisko za použitia kamier.

Monitorovanie zamestnancov  musí byť pritom v súlade s charakterom ich pracovného výkonu. Nakoľko zákon nestanovuje formu prerokovania ani oznámenia, zamestnávateľom sa v tejto súvislosti odporúča vypracovanie písomného prehlásenia, ktoré sledovaní zamestnanci podpíšu.

Bezpečnostná kamera (resp. kamerový systém) sa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov považuje za súčasť tzv. informačného systému. Dodnes však neexistuje jednoznačná odpoveď na otázku, či je prevádzkovanie takéhoto systému potrebné oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov. Zákon na jednej strane stanoví povinnosť vždy oznámiť informačný systém slúžiaci na ochranu majetku,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: