Input:

Minimálna mzda na rok 2021 v príkladoch

13.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.2.1 Minimálna mzda na rok 2021 v príkladoch

Ing. Eva Gášpárová

Podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 294/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021 sa výška minimálnej mzdy určí ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Na rok 2021 sa podľa § 9b zákona o minimálnej mzde ustanovila:

 • suma mesačnej minimálnej mzdy na 623,00 € (57 % zo sumy 1 092,00 € po zaokrúhlení na celé eurá nahor),

 • suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na 3,58 € (1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy po zaokrúhlení na tri desatinné miesta).

Mesačná suma minimálnej mzdy sa uplatňuje u zamestnancov odmeňovaných mesačnou formou mzdy. Základná suma mesačnej minimálnej mzdy sa uplatní, ak zamestnanec pri ustanovenom týždennom pracovnom čase odpracoval plný mesačný fond pracovného času. Suma minimálnej mzdy sa zníži, ak zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou:

 • má v pracovnej zmluve dohodnutý kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, alebo

 • neodpracoval všetky pracovné dni vyplývajúce z mesačného fondu pracovného času alebo z rozvrhu pracovných zmien.

V takýchto prípadoch patrí zamestnancovi v súlade s § 2 ods. 3 zákona o minimálnej mzde minimálna mzda v sume zodpovedajúcej odpracovanému času, zaokrúhlená na najbližších desať eurocentov.


Príklad č. 1:

Zamestnávateľom je ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín. Zamestnanec odmeňovaný minimálnou mzdou má v pracovnej zmluve dohodnutý týždenný pracovný čas 30 hodín. U tohto zamestnanca sa uplatní minimálna mzda: 623,00 € / 40 hod. x 30 hod. = 467,25, po zaokrúhlení 467,30 €. Táto minimálna mzda patrí zamestnancovi, ak v mesiaci odpracuje všetky pracovné dni. Ak v mesiaci neodpracuje všetky pracovné dni, vypočítaná minimálna mzda sa zníži v závislosti od odpracovaných dní, napr. v mesiaci, ktorý má 22 pracovných dní pri odpracovaní 18 dní prináleží zamestnancovi: 467,30 € / 22 pracovných dní x 18 odpracovaných dní = 382,30 € (po zaokrúhlení).

Hodinová minimálna mzda sa uplatňuje u zamestnancov odmeňovaných inou formou mzdy ako mesačnou, napr. hodinovou, úkolovou, podielovou formou. Pri uplatňovaní hodinovej minimálnej mzdy sa na sumu mesačnej minimálnej mzdy neprihliada ani v prípadoch, ak celková mesačná mzda pri uplatnení hodinovej minimálnej mzdy je nižšia ako suma ustanovenej mesačnej minimálnej mzdy. Takého prípady môžu nastať:

 • u zamestnancov v pracovnom pomere v mesiacoch, ktoré majú 20 alebo 21 pracovných dní, a to z dôvodu, že hodinová suma minimálnej mzdy je stanovená na základe priemerného počtu pracovných hodín v mesiaci (174 hodín),

 • u zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorým prináleží mzda (odmena) za skutočný počet odpracovaných hodín.


Príklad č. 2:

Zamestnávateľom je ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín. Zamestnanec je odmeňovaný hodinovou minimálnou mzdou. V mesiaci s počtom pracovných dní 20 mu prináleží mzda 572,80 € (3,580 x 8 x 20), ktorá je nižšia ako mesačná minimálna mzda.


Príklad č. 3:

Zamestnanec má v dohode o pracovnej činnosti stanovenú odmenu vo výške hodinovej minimálnej mzdy 3,58 €. Mzdu mu zamestnávateľ zúčtováva mesačne. Odmena mu prináleží v závislosti od skutočne odpracovaných hodín v príslušnom mesiaci.

Suma hodinovej minimálnej mzdy je platná pre 40 hodinový týždenný pracovný čas. Ak je zamestnávateľom stanovený v súlade s § 85 ZP Zákonníka práce kratší týždenný pracovný čas, základná suma hodinovej minimálnej mzdy sa v súlade s § 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde musí úmerne zvýšiť a zaokrúhliť na tri desatinné miesta. Neplatí to však pre zamestnancov vykonávajúcich práce na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, nakoľko na nich sa nevzťahuje ustanovenie § 85 ods. 5 a 8 ZP Zákonníka práce.


Príklad č. 4:

Ak je zamestnávateľom ustanovený týždenný pracovný čas 38,75 hodín, hodinová minimálna mzda je: 3,580 x 40 hod. / 38,75 hod. = 3,695 €. Ak je zamestnávateľom ustanovený týždenný pracovný čas 37,50, hodinová minimálna mzda je: 3,580 x 40 hod. / 37,50 hod. = 3,819 €. Na zamestnancov vykonávajúcich práce na dohodu sa v obidvoch prípadoch vzťahuje minimálna hodinová mzda 3,58 €.

Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, zamestnávateľ je povinný v súlade s § 3 zákona o minimálnej mzde poskytnúť zamestnancovi doplatok k minimálnej mzde. Doplatok predstavuje rozdiel medzi ustanovenou sumou minimálnej mzdy a dosiahnutou mzdou zamestnanca.

Pri výpočte tohto doplatku k minimálnej mzde sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca za príslušný mesiac nezahŕňa mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce. Do porovnávanej sumy hrubej mzdy zamestnanca sa nemôžu zahrnúť žiadne sumy plnení, ktoré sa v zmysle § 118 ods. 2 ZP Zákonník práce nepovažujú za mzdu, akými sú napríklad náhrady mzdy alebo náhrada za pracovnú pohotovosť. Do počtu odpracovaných hodín zamestnancom za príslušný mesiac sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.


Príklad č. 5:

Zamestnanec má dohodnutú mesačnú mzdu 570,00 € a odmeny vo výške 5 % až 10 % z dosiahnutej mzdy podľa plnenia pracovných úloh. Pracuje v prevádzke s 37,50 hodinovým týždenným pracovným časom. V mesiaci, ktorý má 20 pracovných dní odpracoval 12 dní – 90 hodín, z toho 45 hodín v noci, a 8 dní – 60 hodín čerpal dovolenku. Za prácu v noci dostáva mzdové zvýhodnenie 1,43 €/hod. Vedúci prevádzky mu priznal odmeny vo výške 8 % z dosiahnutej mzdy. Priemerný zárobok zamestnanca je 3,7959 €.

Výpočet mzdy:

 • za odpracovaný čas: 570 / 20 x 12 = 342,00 €,

 • odmena: 342 x 8 % = 27,36 €,

 • mzdové zvýhodnenie za prácu v noci: 45 x 1,43 = 64,35 €,

 • náhrada mzdy za dovolenku: 3,7959 x 60 = 227,754 €,

 • spolu: 661,46 €.

Výpočet doplatku do minimálnej mzdy:

 • mesačná minimálna mzda zodpovedajúca odpracovanému času: 623 / 150 x 90 = 373,80 €,

 • dosiahnutá mzda bez mzdového zvýhodnenia a náhrady mzdy: 342 + 27,36 = 369,36 €,

 • doplatok: 373,80 – 369,36 = 4,44 €.


Príklad č. 6:

Zamestnanec má dohodnutú hodinovú mzdu 3,58 €. Pracuje v prevádzke s 37,50 hodinovým týždenným pracovným časom. V mesiaci, ktorý má 20 pracovných dní odpracoval všetkých 150 hodín + 10 hodín nadčas. Priemerný zárobok zamestnanca je 3,5901 €.

Výpočet mzdy:

 • za odpracovaný základný čas: 150 x 3,58 = 537 €,

 • za prácu nadčas: 10 x 3,58 = 35,80 €,

 • mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas: 10 x 0,8975 (25 % priemerného zárobku) = 8,975 €,

 • spolu: 581,78 €.

Výpočet doplatku do minimálnej mzdy:

 • hodinová minimálna mzda zodpovedajúca pre 37,50 hodinový týždenný pracovný čas: 3,580 x 40 / 37,50 = 3,819 €,

 • dosiahnutá mzda za odpracovaný fond pracovného času (bez práce nadčas): 537 / 150 = 3,58 €,

 • výška doplatku za 1 hodinu: 3,819 – 3,58 = 0,239 €,

 • doplatok za celkový počet odpracovaných hodín: 160 x 0,239 = 38,24 €.

Zamestnávateľ je


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: