Input:

Pokladničný blok z elektronickej registračnej pokladnice

18.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Máte podozrenie, že Vám vydali falošný doklad z elektronickej registračnej pokladnice?
Zašlite ho na adresu:pokladnica@financnasprava.sk

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách  v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“) vo svojom § 8 ods. 1 zákona ustanovuje povinné náležitosti pokladničného dokladu z elektronickej registračnej pokladnice, pričom sú to tieto údaje:

a) daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, 

b) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, 

c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, 

d) ochranný znak, 

e) poradové číslo pokladničného dokladu od poslednej dennej uzávierky, 

f) dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu, 

g) označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty, 

h) cenu tovaru alebo cenu služby, 

i) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania, 

j) základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, 

k) sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, 

l) výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, 

m) zaokrúhlenie ceny, 15)

n) celkovú sumu platenej ceny, 

o) ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu. 16)

15) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z. z. 16) Napríklad zákon č. 659/2007 Z.


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: