Input:

Povinnosti a práva zamestnancov v oblasti BOZP

13.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.3.1 Povinnosti a práva zamestnancov v oblasti BOZP

Bc. Michal Pecek

V slovenskej legislatíve sa bezpečnosťou a ochranou zdravia zamestnancov pri práci zaoberá zákon č. 124/2006 Z. z.

Zamestnávateľ kladie vysoký dôraz na to, aby jeho zamestnanci dbali na dodržiavanie všetkých práv a povinností, ktoré vyplývajú z BOZP. Z hľadiska systému národnej zdravotnej starostlivosti každý zamestnanec spôsobuje v prípade zanedbania BOZP vysoké straty.

Presvedčivá národná stratégia môže mať mnohé prínosy, napríklad:

  • lepšiu produktivitu vďaka menšej práceneschopnosti,

  • znižovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť,

  • udržanie starších zamestnancov v zamestnaní,

  • stimulovanie účinnejších pracovných metód a technológií,

  • zníženie počtu osôb, ktoré museli skrátiť svoj pracovný čas z dôvodu opatery rodinného príslušníka.

Práva a povinnosti zamestnancov

Zamestnanec má právo:

  • prerokovať so zamestnávateľom každú jednu otázku z hľadiska BOZP súvisiacu s jeho prácou, môže prizvať po vzájomnej dohode na rokovanie aj odborníkov v danom odbore,

  • odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko, aby sa pobral do bezpečia, ak má adekvátne podozrenie, že je bezprostredne a vážne ohrozený život alebo zdravie jeho alebo iných osôb,

  • zamestnanci majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na informácie o rizikách ich práce a na informácie o opatreniach na ochranu pred ich pôsobením, takéto odmietnutie nemožno posudzovať ako neplnenie povinnosti zamestnanca.

Zamestnanec je povinný:

  • dodržiavať právne predpisy BOZP, zásady bezpečnej práce, BOZP a zásady bezpečného správania, určené pracovné postupy, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: