Input:

Povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2018

21.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.1.1 Povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2018

Ing. Eva Gášpárová

V súvislosti so zamestnávaním zamestnancov a poskytovaním mzdy sú zamestnávatelia povinní plniť povinnosti, ktoré im ukladajú rôzne právne predpisy v oblasti pracovného, zdravotného, sociálneho, daňového a iného práva. Za zamestnávateľa tieto povinnosti plnia mzdové účtovníčky predovšetkým pri vzniku, trvaní a skončení pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Základnou povinnosťou mzdovej účtovníčky je mesačne mzdu a ostatné mzdové nároky zamestnancovi zúčtovať, vykonať prednostné a ostatné zrážky zo mzdy a vydať zamestnancovi doklad o vyúčtovaní mzdy.

1. Prihlasovacie, oznamovacie a evidenčné povinnosti na účely sociálneho poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

V zmysle § 231 ods. 1 písm. b) zákona je zamestnávateľ povinný prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia:

 • zamestnanca s pravidelným príjmom na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca s nepravidelným príjmom na dôchodkové poistenie, okrem zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov, a to pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca,

 • zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý mu zakladá právo na pravidelný mesačný príjem na dôchodkové poistenie, a to najneskôr v lehote splatnosti poistného (v deň určený na výplatu príjmov) za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesačný príjem presiahol 200 €,

 • zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý mu zakladá právo na nepravidelný mesačný príjem na dôchodkové poistenie, a to najneskôr v lehote splatnosti poistného (do ôsmeho dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol), ak priemerný mesačný príjem presiahol 200 €,

 • zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov na účely úrazového poistenia a garančného poistenia, a to pred vznikom tohto právneho vzťahu, najneskôr pred začatím výkonu práce,

 • zamestnanca, ktorý bol v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov a po vyplatení príjmu po skončení právneho vzťahu mu vzniklo dôchodkové poistenie, a to najneskôr v lehote splatnosti poistného,

 • zamestnanca, ktorý je fyzickou osobou s odvodovou úľavou na účely úrazového poistenia a garančného poistenia, a to pred vznikom pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru, najneskôr pred začatím výkonu práce,

 • zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou s odvodovou úľavou a vzniklo mu povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti z dôvodu príjmu vyššieho ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer, a to najneskôr v lehote splatnosti poistného,

 • zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou s odvodovou úľavou a vzniklo mu povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti z dôvodu uplynutia 12 kalendárnych mesiacov trvania pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru, a to pred vznikom tohto poistenia,

 • zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou s odvodovou úľavou a po vyplatení príjmu po skončení pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru vzniklo povinné dôchodkové poistenie, a to najneskôr v lehote splatnosti poistného.

V zmysle § 231 ods. 1 písm. b) zákona je zamestnávateľ povinný odhlásiť z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia:

 • zamestnanca s pravidelným príjmom z nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a z poistenia v nezamestnanosti a zamestnanca s nepravidelným príjmom z dôchodkové poistenia do 8 dní od skončenia poistení,

 • zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý mu zakladá právo na pravidelný mesačný príjem z dôchodkového poistenia, a to:

  • - najneskôr v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom jeho mesačný príjem nepresiahol 200 €, alebo

  • - do 8 dní od zániku poistenia,

 • zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov z úrazového poistenia a garančného poistenia do 8 dní od skončenia právneho vzťahu,

 • zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou s odvodovou úľavou z úrazového poistenia a garančného poistenia do 8 dní od skončenia pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru.

V priebehu trvania pracovnoprávneho vzťahu je zamestnávateľ povinný (§ 231 ods. 1 písm. c) a d)) oznámiť:

 • prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca do 8 dní od tohto prerušenia,

 • začiatok a koniec čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky do 8 dní od začiatku alebo skončenia čerpania.

Základným dokladom, na ktorom zamestnávateľ prihlasuje a odhlasuje svojich zamestnancov z registra poistencov, oznamuje zmeny údajov prihlásených zamestnancov a prerušenia povinného poistenia je Registračný list FO.

Zamestnávateľ v súlade s § 231 ods. 1 písm. f) zákona za príslušný kalendárny mesiac predkladá:

 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov, v ktorom vykazuje zamestnancov s pravidelným mesačným príjmom počas trvania ich povinného poistenia, údaje o vymeriavacom základe podľa § 138 zákona, údaje o poistnom, ktoré platí zamestnanec a zamestnávateľ za rozhodujúce obdobie,

 • Výkaz poistného a príspevkov, v ktorom vykazuje zamestnancov s pravidelným mesačným príjmom, ktorým bol zúčtovaný príjem zo závislej činnosti po zániku povinného poistenia, zamestnancov s nepravidelným príjmom, ktorým bol zúčtovaný príjem zo závislej činnosti počas trvania povinného dôchodkového poistenia alebo po zániku povinného dôchodkového poistenia, zamestnancov, ktorým bol zúčtovaný príjem plynúci z neplatného skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, údaje o vymeriavacom základe podľa § 139a, § 139b a § 139c zákona, obdobie, na ktoré pripadá pomerná časť zúčtovaného príjmu ako vymeriavací základ.

V zmysle § 231 ods. 1 písm. j) zákona je zamestnávateľ povinný viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a túto evidenciu prostredníctvom Evidenčného listu dôchodkového poistenia predložiť:

 • pri skončení právneho vzťahu v lehote splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom skončil právny vzťah,

 • do 8 dní od uplatnenia nároku na dôchodkovú dávku zamestnanca,

 • do 8 dní odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie.

Zamestnávateľ, po skončení pracovného pomeru so zamestnancami je povinný po dobu 10 rokov, počas ktorej existuje v zmysle § 147 ods. 1 zákona právo sociálnej poisťovne predpísať poistné, uchovávať evidenciu, ktorú viedol o zamestnancoch v zmysle § 232 ods. 2 zákona.

2. Prihlasovacie, oznamovacie a evidenčné povinnosti na účely zdravotného poistenia podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

V zmysle § 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. je zamestnávateľ povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni:

 • zmenu platiteľa poistného, a to najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa, kedy došlo k zmene platiteľa poistného, t.j. prihlásiť zamestnanca do pobočky zdravotnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec poistený do 8 pracovných dní od vzniku pracovnoprávneho vzťahu a odhlásiť zamestnanca do 8 pracovných dní od skončenia pracovnoprávneho vzťahu,

 • prípady, keď je platiteľom poistného štát, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného, t. j. oznámiť skutočnosť, kedy platiteľom poistného začína, resp. prestáva byť štát, zamestnávateľ tak plní oznamovaciu povinnosť za poistencov štátu uvedených v § 11 ods. 7 písm. c), g), j), k), l), m), r),a  s) zákona č. 580/2004 Z. z.

V zmysle § 24 ods. o) zákona č. 580/2004 Z. z. je zamestnávateľ povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 pracovných dní zmenu platiteľa poistného z dôvodu účasti zamestnanca na štrajku.

Prihlásenie, odhlásenie zamestnanca a oznámenie zmien zamestnávateľ vykoná prostredníctvom Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie.

V zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. je zamestnávateľ povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za príslušný kalendárny mesiac v členení podľa jednotlivých zamestnancov na tlačive Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa.

V zmysle § 24 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. je zamestnávateľ povinný viesť a po dobu 10 rokov uchovávať evidenciu, ktorú viedol o zamestnancoch.

3. Povinnosti v súvislosti so zdaňovaním príjmu zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Zamestnávateľ vyberie preddavok na daň z príjmu zo závislej činnosti zo zdaniteľnej mzdy postupom podľa § 35 ZDP. Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zaúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo za zdaňovacie obdobie, znížený o:

 • sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, pričom za kalendárny mesiac sa zníži o sumu zodpovedajúcu 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka,

Každý zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom a každá fyzická osoba s právom na príjem zo závislej činnosti má právo, nie povinnosť, podpísať v súlade s § 36 ods. 6 ZDPVyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: