Input:

Povinnosti podnikateľov, ktorí prevádzkujú ubytovacie zariadenie (penzión, apartmány, turistickú ubytovňu, kemping, alebo ak ponúkajú ubytovanie v súkromí) v roku 2018

18.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.3.1 Povinnosti podnikateľov, ktorí prevádzkujú ubytovacie zariadenie (penzión, apartmány, turistickú ubytovňu, kemping, alebo ak ponúkajú ubytovanie v súkromí) v roku 2018

Ing. Alexander Sicher

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z. definuje ubytovacie zariadenie ako budovu, alebo jej časť, priestor alebo plochu, v ktorom sa verejnosti celoročne poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku, táto definícia je totožná aj vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Zaradenie ubytovacieho zariadenia do kategórie a triedy

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia má povinnosť ubytovacie zariadenie zaradiť do niektorej z kategórie bližšie špecifikovanej vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa stanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia. Táto vyhláška ustanovuje druhy kategórií a triedy ubytovacích zariadení, ako aj klasifikačné znaky, ktoré musia spĺňať ubytovacie zariadenia pri zaraďovaní do kategórií a tried.

Kategória ubytovacieho zariadenia slúži ako určenie druhu ubytovacieho zariadenia na základe splnených kritérií kategorizácie podľa klasifikačných znakov a fakultatívnych znakov ubytovacieho zariadenia uvedených v prílohe (trieda určenia minimálnych požiadaviek na vybavenie ubytovacieho zariadenia podľa jednotlivých kategórií a požiadaviek na úroveň a rozsah poskytovaných služieb spojených s ubytovaním podľa kritérií uvedených v prílohe. Triedy sa označujú hviezdičkami od najnižšej triedy (*) po najvyššiu triedu (*****).

Kategorizácia sa vzťahuje na ubytovacie zariadenia, ktoré prevádzkujú podnikatelia poskytujúci ubytovanie a s ním spojené služby na základe živnostenského oprávnenia (pre cestovný ruch).

V zmysle vyhlášky sa ubytovacie zariadenia na základe klasifikačných znakov zaraďujú do 9 tried takto:

1. hotel, garni hotel, horský hotel, kongresový hotel, wellness hotel, kúpeľný hotel, boutique hotel, apartmánový hotel, motel

2. botel

3. penzión

4. apartmánový dom

5. turistická ubytovňa

6. chatová osada

7. kemping, minikemp

8. táborisko

9. ubytovanie v súkromí: izba, objekt, prázdninový byt

Okrem toho, že je ubytovacie zariadenie zaradené do jednej z kategórií, prevádzkovateľ má povinnosť určiť aj triedu podľa úrovne a rozsahu poskytovaných služieb spojených s ubytovaním, ktorá sa označuje hviezdičkami od najnižšej triedy (*) po najvyššiu triedu (*****).

Fakultatívne znaky predstavujú ďalšie služby poskytované ubytovaným hosťom podľa individuálneho výberu prevádzkovateľa podľa typu ubytovacieho zariadenia. Všetky triedy hotela, motela, apartmánového domu, chatovej osady a kempingu, botela s výnimkou triedy * a penziónu s výnimkou triedy * majú stanovený minimálny počet bodov na zaradenie do kategórie a triedy počas celej prevádzky ubytovacieho zariadenia. Zariadenia poskytujúce služby sa musia nachádzať v areáli ubytovacieho zariadenia alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a musia byť prevádzkované podnikateľom, ktorý prevádzkuje ubytovacie zariadenie. Zoznam fakultatívnych znakov s počtom bodov je uvedený v prílohe vyhlášky.

V prípade, že ubytovacie zariadenie nie je vôbec zaradené do kategórie a triedy, alebo je zaradené nesprávne, prevádzkovateľ sa vystavuje riziku postihu!

Všeobecné požiadavky na ubytovacie zariadenie, medzi ktoré okrem iného patrí:

1. Označenie ubytovacích zariadení musí byť umiestnené na vhodnom a viditeľnom mieste podľa osobitných predpisov  a ubytovacie zariadenie musí byť prístupné hosťom celých 24 hodín.

2. Cenník služieb poskytovaných ubytovacím zariadením sa umiestňuje na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste alebo sa im sprístupní iným primeraným spôsobom

3. V ubytovacom zariadení sú jednotlivé priestory označené viditeľnými nápismi.

4. Zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu s hosťami, majú označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od hostí.

5. Výmena posteľnej bielizne, uterákov, osušiek, utierok a predložiek za čisté sa uskutočňuje podľa kategórie a triedy ubytovacieho zariadenia v časových intervaloch uvedených v prílohe. Po skončení pobytu hosťa sa vymieňajú vždy. Ubytovacie zariadenia, ktoré realizujú tzv. zelený program alebo sa uchádzajú o ekologickú značku,

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: