Input:

Povinnosti právnických a fyzických osôb vyplývajúce z zo zákona o odpadoch od 1. 7. 2020

22.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.4.1 Povinnosti právnických a fyzických osôb vyplývajúce z zo zákona o odpadoch od 1. 7. 2020

Ing. Juraj Poništ

Novelou zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. nastali výrazné zmeny v odpadovom hospodárstve podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Niektoré zmeny nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia. Niektoré sa viažu na konkrétne dátumy.

Jednými zo zmien, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. 7. 2020, sú aj povinnosti právnických a fyzických osôb vyplývajúce z zo zákona o odpadoch, na ktoré sa viažu paragrafy § 13, § 14, § 16, § 16a, § 17.

Zmena § 13 písm. g)

Pôvodné znenie

Zakazuje sa:

g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b).

Zmena v zmysle novely

§ 13 písm. g) znie:

„ g) zneškodňovať spaľovaním:

1. odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, okrem odpadu, ktorý je nezhodnotiteľným zvyškom z týchto činností zhodnocovania takto oddelene vyzbieraného odpadu, ak nie je možný alebo účelný postup podľa § 6,

2. biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b),

3. komunálny odpad okrem spaľovania odpadu v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov.“


Účelom bodu 1. je zabezpečiť podporovať udržateľné využívanie zdrojov. Vkladá sa tu aj výnimka, ak odpad je nezhodnotiteľným zvyškom a nie je na ňom možné uplatniť postupnosť hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6. Bod 2 bol zakotvený v zákone o odpadoch ešte pred 1. 7. 2020. Komunálny odpad bolo podľa písm. h) zakázané spaľovať na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach ešte pred 1. 7. 2020. Spaľovanie komunálneho odpadu v spaľovniach komunálnych odpadov sa považuje za zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1 – pri dodržaní zákonom stanovených podmienok ešte pred 1. 7. 2020.


Praktické príklady k jednotlivým bodom:

  1. Je zakázané spaľovať odpadový papier, ktorý bol predtým vyzbieraný na účel recyklácie. Výnimkou je zmesový odpad (zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu), ktorý sa spáli v spaľovniach.
  2. Je zakázané vypaľovanie tráv v záhradách.
  3. Možno spomenúť spaľovňu komunálneho odpadu v Bratislave a Košiciach.

Doplnenie § 14 o ods. 10

Doplnenie v zmysle novely

§ 14 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Fyzická osoba – podnikateľ - a právnická osoba, ktorá prvýkrát použije materiál, ktorý prestal byť odpadom podľa § 2 ods. 5 a nebol umiestnený na trh, alebo umiestni materiál na trh prvýkrát potom, ako prestal byť odpadom podľa § 2 ods. 5, musí zabezpečiť, aby materiál spĺňal príslušné požiadavky podľa osobitných predpisov.


Úprava predmetného ustanovenia súvisí so zabezpečením úplnej transpozície rámcovej smernice (čl. 6 ods. 5) EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018. Ide o stanovenie podmienok používania, resp. umiestňovania na trh materiálu, ktorý dosiahol stav konca odpadu. Takýto materiál musí spĺňať požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.

Ministerstvo ž. p. SR podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. ustanoví vo Všeobecne záväznom predpise osobitné kritériá pre určenie stavu konca odpadu.


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom:

Celkové množstvo cudzieho materiálu (nevyužiteľného) predstavuje ≤ 2 % hmotnosti.

Šrot nesmie obsahovať nadmerné množstvo železných oxidov v akejkoľvek podobe s výnimkou typického množstva pochádzajúceho zo skladovania pripraveného šrotu vonku za bežných poveternostných podmienok.

Fyzická osoba – podnikateľ - a právnická osoba sú povinní sledovať predpisy a uvádzať materiál na trh len v súvislosti s nimi.

Zmena § 16 ods. 4 písm. b)

Pôvodné znenie

Ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu, je povinný najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vykúpeného odpadu a informácie o jeho zhodnotení v prvom zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťami R1 až R11 podľa prílohy č. 1 alebo v prvom inom zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R 1 až R 11 podľa prílohy č. 1, a to dokladmi o materiálovom toku na účely plnenia zberových podielov a cieľov a limitov odpadového hospodárstva,

b) v prípade elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov príslušnému koordinačnému centru, ak je zriadené; okrem použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré má ten, kto vykonáva výkup, uzatvorenú zmluvu s výrobcom batérií a akumulátorov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory.

Zmena v zmysle novely

§ 16 ods. 4 písm. b) časť vety za bodkočiarkou znie:

„okrem elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré má ten, kto vykonáva výkup, uzatvorenú zmluvu s výrobcom, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, treťou osobou alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.“


Prakticky sa nič nemení. Termín „výrobca“ batérií a akumulátorov sa nahradil termínom „výrobca“.

Doplnenie § 16 o § 16a

Doplnenie v zmysle novely

§ 16a Školský zber

(1) Škola alebo školské zariadenie (ďalej len „škola“), ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, je povinná najneskôr do konca


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: