Input:

Zásady používania elektrických spotrebičov na pracovisku v roku 2019

14.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.3.1 Zásady používania elektrických spotrebičov na pracovisku v roku 2019

Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

Elektrické spotrebiče sú zariadenia ktoré nám pomáhajú na pracoviskách, bežnom živote a v súčasnosti si bez nich vieme len ťažko predstaviť každodennú činnosť. Ich bezpečné používanie je podmienené systémom opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Určujú postup v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca. Takéto zameranie prevencie, má za úlohu elimináciu rizika vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a tiež možných nepriaznivých následkov na jeho zdraví.

Elektrický spotrebič musí byť bezpečný a spoľahlivý. Nový spotrebič, musí byť označený značkou zhody CE. To znamená, že splňuje požiadavky platných hygienických a technických predpisov, ktoré sa na tento výrobok – spotrebič vzťahujú v EÚ. Niekedy označenie CE môže byť zavádzajúce a vtedy je dobré zistiť, či spotrebič overila niektorá akreditovaná skúšobňa.

Elektrický spotrebič alebo jeho dokumentácia musia mať vyznačené:

a) menovité napätie prípadne jeho rozsah,

b) menovitý príkon,

c) meno alebo značku výrobcu, prípadne obchodného zástupcu,

d) model alebo typ,

e) triedu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom,

f) krytím spotrebiča IP XX (stupeň ochrany pred cudzími telesami a vody),

g) menovitým prúdom na poistke spotrebiča,

h) prostredie do akého je spotrebič určený.

Elektrický spotrebič musí mať vo vybavení návod na použitie. Návod a texty musia byť v slovenčine (v úradnom jazyku krajiny, v ktorej sa spotrebič predáva). Každý spotrebič musí mať pri odbere dodaný vyplnený záručný list spolu s pokladničným dokladom. Spotrebič sa môže pripájať len na vhodnú elektroinštaláciu s ohľadom na možnosti zaťaženia jestvujúceho obvodu.

Používanie a ochrana spotrebičov

- Spotrebiče musia byť inštalované, používané a udržiavané podľa požiadaviek výrobcov a chránené pred nepriaznivými vplyvmi prostredia.

- Vlhko škodí kovovým častiam, výpary riedidiel naleptávajú umelé hmoty.

- Nadmerné teplo škodí najmä plastovým častiam.

- Infražiariče musia byť inštalované v dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov, elektrotepelné spotrebiče sa nesmú počas prevádzky zakrývať- nesmú sa na nich sušiť handry a podobný materiál.

- Zariadenia informačnej techniky by sa mali vhodne chrániť pred vplyvmi prepätia.

- Svietidlá môžu byť s ohľadom na ich možné tepelné účinky inštalované len v súlade s pokynmi výrobcu.

- Predlžovacie káble so zásuvkami by sa nemali používať ako trvalé pripojenie spotrebičov alebo náhrada za nedostatok zásuviek.

- Čistenie elektrospotrebičov sa môže robiť len pri ich vypnutom stave. V prípade navlhnutia spotrebiča je potrebné zabezpečiť jeho úplné vysušenie.

- V prípade, že sa elektrospotrebiče nadmerne zahrievajú prípadne iskria a zapáchajú, je nutné ich okamžité odpojenie od siete a zabezpečenie odbornej opravy.

- Aj elektrické spotrebiče, ktoré nepodliehajú v zmysle platnej legislatívy odborným revíziám, je vhodné zveriť na oprave a prehliadnutie odbornej firme.

- Elektrický spotrebič sa nesmie vypínať ťahom za pohyblivý prívod.

Pred každým použitím je potrebné najmä na ručnom elektrickom náradí, spraviť vonkajšiu prehliadku pri ktorej sa sleduje:

- Kryty, držadla, ovládacie prvky apod. – nesmú byť poškodené tak, že by sa znížila ich ochrana pred elektrickým prúdom.

- Pohyblivé prívody nesmú mať poškodenú alebo popraskanú izoláciu.

- Prívod na vstupe do spotrebiča musí mať ochranný chránič a musí byť zabezpečený proti vytrhnutiu.

- Vidlice, zástrčky nesmú byť poškodené.

- Pohyblivý prívod elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov, ktoré majú triedu ochrany II a III musí byť neoddeliteľne spojený s vidlicou.

- Vetracie otvory na elektrickom spotrebiči nesmú byť zaprášené alebo zakryté.

- Spotrebič musí mať evidenčné číslo umožňujúce jeho identifikáciu.

Pri zistení nedostatkov ohrozujúcich život a zdravie človeka, je potrebné daný elektrospotrebič vyradiť alebo zabezpečiť odbornú opravu.

Právna úprava určuje (§ 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.) povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, najmä kontrolovať stav bezpečnosti technických zariadení, na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

Pri plánovaní revízií – odborných prehliadok a skúšok elektrických, zariadení sa vychádza z platnej legislatívy:

Vyhláška č.508/ 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. V prílohe č.8 predmetnej vyhlášky, sú uvedené prehliadky a skúšky technických zariadení, elektrických, počas prevádzky.

Podrobnejšie o kontrole spotrebičov a ručného náradia pojednávajú :

-STN 33 1600 – Elektrotechnické predpisy, Revízie a kontroly elektrického ručného náradia

počas jeho používania

-STN 33 1610 – Revízie a kontrola elektrických spotrebičov počas ich používania

Odborné prehliadky a odborné skúšky:

- elektrickej inštalácie, elektrických častí strojov a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: