Input:

Zmena výšky stravného zamestnancov od 1.6.2018

17.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.1 Právo a legislatíva

Ing. Lucia Žarnócaiová

2018.05.1.1 Zmena výšky stravného zamestnancov od 1.6.2018

Ing. Martina Švaňová


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, opatrením č. 148/2018 zo dňa 16. mája 2018 od 1. júna 2018 zvyšuje sumy stravného v jednotlivých časových pásmach. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

K zvýšeniu výdavkov na stravné došlo v nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom zariadení. Naposledy sa sumy stravného zvýšili k 1. decembru 2016.

Ako sa uvedená zmena odrazí v nákladoch zamestnávateľa pri zabezpečovaní stravovania pre svojich zamestnancov, na akú výšku stravného bude mať zamestnanec nárok pri vyslaní na pracovnú cestu, či v akej výške bude minimálna hodnota stravného lístka, o tom sa dozviete z nasledujúcich riadkov.

Výška stravného pri pracovnej ceste v tuzemsku

Ak zamestnávateľ vyšle svojho zamestnanca na pracovnú cestu v rámci Slovenskej republiky, zamestnancovi prislúcha výška stravného v závislosti od počtu hodín strávených na pracovnej ceste.

Výška stravného pre jednotlivé časové pásma sa od 1. 6. 2018 zvyšuje nasledovne:

- 4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

- 7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

- 10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín

Zamestnanci si tak oproti pôvodnému stavu (platného do 31. mája 2018) prilepšia na stravnom pri pracovnej ceste v prvom časovom pásme o 0,30 €, v druhom časom pásme o 0,40 € a v treťom časovom pásme až o 0,60 €.

Dňa 4. 6. 2018 zamestnávateľ vyslal zamestnanca na pracovnú cestu z Bratislavy do Nitry. Pracovná cesta trvala (tam aj späť) spolu 8 hodín, čo spadá do prvého časového pásma. Zamestnanec nemal zabezpečené bezplatné stravovanie. Vznikol mu teda nárok na stravné v prvom časovom pásme vo výške 4,80 €.

Zamestnancovi bude táto čiastka (v čistom) zúčtovaná v najbližšom výplatnom termíne zamestnávateľa po predložení vyúčtovania cestovných výdavkov.

Stravné nepodlieha zdaneniu ani odvodom na zdravotné a sociálne poistenie.

Stravovanie zamestnancov

V zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, pokiaľ zamestnanec v rámci pracovnej zmeny odpracuje viac ako štyri hodiny. Ide o poskytnutie jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Na plnenie tejto povinnosti môže zamestnávateľ využiť:

- vlastné stravovacie zariadenie,

- stravovacie zariadenie iného zamestnávateľa, alebo

- môže zabezpečiť stravovanie prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby (t. z. zabezpečí stravovanie formou stravovacej poukážky, stravovacej karty... )

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie

Povinnosť zamestnávateľa prispievať na stravovanie zamestnancov vyplýva priamo zo Zákonníka práce a to najmenej vo výške 55 % z ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách.

Pre zamestnávateľa to znamená, že si môže od 1. 6. 2018 do nákladov započítať najviac 55 % zo sumy 4,80 €, t. j. 2,64 € (do konca mája si mohol započítať 55 % zo 4,50 €, t.j. 2,48 €).

Cena jedla

Pokiaľ ide o otázku ceny jedla, Zákonník práce neupravuje ceny jedla ani ich minimálne ceny. Cena jedla vychádza zo skutočných nákladov pre jeho prípravu v stravovacom zariadení vrátane nákladov na suroviny, energie, stroje, mzdy zamestnancov a pod.

Ak je cena jedla v stravovacom zariadení zamestnávateľa napr. 3 eurá, koľko prispieva zamestnávateľ na jedlo a koľko naň bude platiť zamestnanec ?

Zamestnávateľ prispieva najmenej 55 % z ceny jedla = 55 % z 3 eur = 1,65 eura a najviac 55 % zo sumy stravného v časovom pásme 5 až 12 hodín, čo je 55 % zo 4,80 eura = 2,64 eura. Osobitný príspevok potom predstavuje príspevok zo sociálneho fondu. Z tohto hľadiska sa vychádza z ceny jedla v konkrétnom stravovacom zariadení zamestnávateľa alebo iného zamestnávateľa.

Výnimočnou formou peňažnej kompenzácie stravného je poskytnutie finančného príspevku na stravovanie zamestnanca, ak:

- povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku,

- zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: