Input:

Ako vis major ovplyvňuje zmluvy, napr. nájomné zmluvy

20.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05.1.2 Ako vis major ovplyvňuje zmluvy, napr. nájomné zmluvy

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Prekážka vis major, teda nemožnosť plnenia z dôvodu vyššej moci, nie je priamo upravená v jednotlivých zmluvných typoch. Spomína sa vo všeobecnej časti záväzkových vzťahov pri omeškaní dlžníka alebo omeškaní veriteľa a jeho právnych dôsledkov a v prípade náhrady škody v obchodne záväzkových vzťahoch.

Na dôsledky neplnenia zmluvných záväzkov z dôvodu vis major by mali zmluvné strany preto pamätať pri uzavieraní jednotlivých druhov zmlúv. Aktuálne otázky vis major v súvislosti s CODIV-19 koronavírusom, ale aj v budúcnosti v súvislosti s prekážkami v plnení záväzkov z dôvodu prekážok vyššej moci by preto mali zmluvné strany dohodnúť v jednotlivých druhoch uzavieraných zmlúv.

Objektívne treba uviesť, že asi málokto dokázal predvídať, že celosvetovo nastane takáto epidémia, ktorá spôsobuje čiastočnú alebo úplnú nemožnosť plnenia dohodnutých záväzkov, ale aj poskytovaných služieb. Situácia je zložitá najmä pre malých živnostníkov, ktorí poskytujú rozličné služby ako pedikúra, kaderníctvo, manikúra a iné, ktorí majú uzavreté nájomné zmluvy s vlastníkmi objektov, v ktorých sú služby poskytované, sú aj pripravení ich poskytovať, ale ich nemôžu poskytovať v dôsledku zásahu štátu na ochranu občanov pred koronavírusom a prijatých opatrení, na základe ktorých došlo k zatvoreniu prevádzok na poskytovanie uvedených, ale aj iných služieb.

Treba uviesť, že v zákonnej úprave sa pri nájomných zmluvách počíta s prekážkou vyššej moci len v prípade poľnohospodárskych pozemkov, kde sa rieši otázka nedosiahnutia predpokladaného bežného výnosu. Podľa § 5 zákona č. 504/2003 Z. z. má nájomca právo na zľavu z nájomného, ak sa zaznamená pokles úžitkov z prenajatej veci poľnohospodárskeho pozemku pod polovicu bežného výnosu. V týchto prípadoch môže ísť o neúrodu v dôsledku sucha a nemusí ísť ani o vyššiu moc. Výšku zľavy si môžu zmluvné strany dohodnúť priamo v nájomnej zmluve, ale môžu sa o nej dohodnúť aj dodatočne a dohodu vyjadriť v dodatku k uzavretej zmluve. Zo zákona nevyplýva povinnosť uzavrieť nájomnú zmluvu v písomnej forme, ale vhodnejšie je jej uzavretie písomne, aby sa v budúcnosti odstránili prípadné rozpory o obsahu zmluvy.

Problémom však je, že okrem užívania poľnohospodárskych pozemkov a ich prenájmu sa v ostatných prípadoch nájomných zmlúv zo zákona neriešia otázky vyššej moci, ktorá bráni v užívaní a prevádzkovaní prenajatých priestorov.

Vhodné je, aby sa živnostníci, ktorí pre koronavírus nemôžu užívať prenajaté priestory, sa pokúsili uzavrieť dodatky k uzavretým nájomným zmluvám, v ktorých by riešili zníženie dohodnutého nájmu a poskytnutie zľavy


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: