Input:

Menej administratívy pre zamestnávateľov, rovnaké podmienky pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov v roku 2020

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.3.1 Menej administratívy pre zamestnávateľov, rovnaké podmienky pre bezpečnosť a zdravie zamestnancov v roku 2020

Národný inšpektorát práce

Jedným z viac ako sta vládnych opatrení na zníženie administratívnej záťaže bolo zrušenie, prípadne korekcia niektorých administratívnych povinností pre podnikateľov, napríklad úprava súvisiaca s periodicitou vyhodnocovania koncepcie politiky BOZP. Prax z uplynulých dní však ukazuje, že niektorí zamestnávatelia si toto opatrenie vysvetlili nesprávne.

„Chceme upozorniť, že povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nezanikla a platí aj naďalej,” zdôraznila v tejto súvislosti generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Hedviga Machayová. Podľa vedenia Národného inšpektorátu práce sa zamestnávatelia v dôsledku nesprávnej interpretácie vládnych opatrení vystavujú hrozbe postihu pre porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP je aj naďalej platný a okrem iného hovorí, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu, pričom na vykonávanie tejto služby je povinný určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov. Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom s jednou alebo viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť vlastnému odbornému zamestnancovi alebo dohodnúť s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, alebo s právnickou osobou, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby, dostatočný čas na plnenie odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie potrebných preventívnych a ochranných opatrení. Pri určovaní dostatočného času zamestnávateľ zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík. V prípade, že si zamestnávateľ tieto povinnosti vyplývajúce z platného zákona nesplní, môže dôjsť k neželaným sankciám.

Politika BOZP určuje len základné


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: