Input:

Novela zákona o odpadoch vo vzťahu k bioodpadom od 1. 7. 2020

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.4.1 Novela zákona o odpadoch vo vzťahu k bioodpadom od 1. 7. 2020

Ing. Juraj Poništ

Novela zákona o odpadoch prinesie zmeny aj vo vzťahu k bioodpadom. Nastalo rozšírenie samotnej definície biologického odpadu o biologický odpad z kancelárií. Automaticky by mala vzniknúť povinnosť pre zamestnancov kancelárií tento bioodpad triediť.

Zamestnanec ako držiteľ odpadu (pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe) je podľa § 14 povinný zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

Keďže zákon zakazuje zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, zamestnanec kancelárií nemôže likvidovať svoj bioodpad spolu so zmesovým komunálnym odpadom.

Kancelárie môžu túto povinnosť splniť umiestnením spoločnej nádoby pre biologicky rozložiteľný odpad na chodbách.

Otázkou zostáva, koľko kancelárií si túto povinnosť vôbec všimne a nie či ju budú ochotné splniť.

Navyše, vzhľadom na nízku produkciu odpadu sa môže vyskytovať problém pri nepríjemnom zápachu v dôsledku rozkladu zvyškov odpadu. Preto je vhodné umiestniť nádobu na bioodpad do vonkajších priestorov firmy.

Niekto môže namietať, že podľa novely zákona o odpadoch konkrétne § 80 ods. 1 predstavuje komunálny odpad:

,,zmesový komunálny odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílii, obalov, odpadu z elektrických a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku.“

V tomto bode nemožno stotožňovať odpad

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: