Input:

Postupy pri žiadaní o finančnú pomoc COVID-19 za apríl 2020

20.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.05.2.2 Postupy pri žiadaní o finančnú pomoc COVID-19 za apríl 2020

Ing. Dušan Preisinger

Pre podnikateľské subjekty, ktoré môžu požiadať o finančnú pomoc v rámci podpory súvisiacej s pandémiou COVID-19 sú vypracované postupy Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa ktorých môžu požiadať o finančnú pomoc. Ide o finančný príspevok v rámci projektu „Prvá pomoc” v rámci operačného programu „Ľudské zdroje”. O finančné príspevky v zmysle jednotlivých opatrení mohli požiadať podnikateľské subjekty do 15. mája 2020.

Po tomto termíne môžu zamestnávatelia a SZČO, s ktorými príslušný úrad práce podpísal Dohodu o poskytnutí finančného príspevku (ďalej len „dohoda”), požiadať o príspevok za mesiac apríl v termíne do konca mája t. r. (v rámci toho istého opatrenia ako za marec). Podnikateľské subjekty, ktoré žiadali o vyplatenie finančného príspevku podľa opatrenia č. 1, 2 a 3, zasielajú príslušnému úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával podnikateľskú činnosť len Výkaz pre priznanie príspevku. Ak má žiadateľ o finančný príspevok uzavretú dohodu s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, do výkazu je povinný uviesť číslo tejto dohody. Pri uplatňovaní opatrenia č. 4 „Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiadny iný príjem” sa predkladá úradu len jedna žiadosť (výkaz sa pri tomto opatrení nepredkladá). Je však potrebné, pri každom z týchto opatrení, v zmysle uzavretej dohody oznámiť úradu ukončenie poberania finančného príspevku, ak pominú dôvody (napr. ak pri opatrení č. 4 SZČO ukončila svoju činnosť a v apríli mala príjem zo závislej činnosti).

Ak zamestnávateľ alebo SZČO požiada o finančný príspevok podľa iného opatrenia ako za mesiac marec, prípadne žiada v mesiaci apríl o príspevok prvýkrát, musí zaslať príslušnému úradu žiadosť a vyplnený výkaz za apríl. Ak nemá dohodu uzavretú, pošle vyplnený výkaz aj bez čísla dohody.

Podľa opatrenia č. 3, „Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou”, si žiadateľ mohol zvoliť jednu z možností poskytnutia príspevku.

Podľa bodu 3A) ide o úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideliť prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Najviac vo výške 80 % jeho priemerného mesačného zárobku a najviac v sume 880,00 eur .

Mohol si tiež zvoliť finančný príspevok vypočítaný podľa bodu 3B) – výber z troch alternatív výpočtu poklesu tržieb. Prvou je porovnanie výpočtu poklesu tržieb porovnaním dosiahnutých tržieb v danom mesiaci v roku 2020 s tržbami dosiahnutými v tom istom období v roku 2019. Druhou je porovnanie tržieb v danom mesiaci roku 2020 s priemernými mesačnými tržbami za rok 2019 (oprávnený je žiadateľ, ktorý vykonával zárobkovú činnosť počas celého roku 2019). Treťou je porovnanie dosiahnutých tržieb za daný mesiac v roku 2020 s tržbami dosiahnutými vo februári 2020 (oprávneným je žiadateľ, ktorý vykonával zárobkovú činnosť


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: