Input:

Zákon č. 218/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákon o odpadoch s účinnosťou od 5. augusta 2020

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.4.2 Zákon č. 218/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákon o odpadoch s účinnosťou od 5. augusta 2020

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Uvedený zákon nadobudol účinnosť dňa 5. augusta 2020 a novelizuje dva zákony z pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR -

1. V Čl. I je zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov –

Prechodné ustanovenie v § 40g tohto zákona, ktoré bolo doplnené s účinnosťou od 9. apríla 2020 zákonom č. 74/2020 Z. z. sa dopĺňa o novú poslednú vetu, ktorá umožňuje v nevyhnutnom rozsahu vykonanie miestnej obhliadky alebo ústneho pojednávania alebo ich vykonania na žiadosť účastníka konania aj počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Týmto doplnením § 40g sa dosiahlo, že pôvodné prechodné ustanovenie zostáva zachované pre prípad, ak by nebolo možné vykonať miestnu obhliadku alebo ústne pojednávanie z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 vyhlásených Úradom verejného zdravotníctva, tak lehoty neplynú, ale ak o to požiada účastník konania, tak sa miestna obhliadka a ústne pojednávanie uskutočnia v takom režime, aby bolo zabezpečené vykonanie opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva. Umožnením uskutočnenia miestnych obhliadok a ústnych pojednávaní sa bude môcť pokračovať v konaniach o integrovanom povolení.

2. V Čl. II je zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -

Novela zákona o odpadoch sa dotýka § 135h NZO, ktorý upravuje prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Toto prechodné ustanovenie bolo do zákona o odpadoch doplnené s účinnosťou od 9. apríla 2020 zákonom č. 74/2020 Z. z. Podstata tohto prechodného ustanovenia bola v tom, že niektoré lehoty podľa zákona


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: