Input:

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb počas mimoriadnej situácie v roku 2020

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.08.2.1 Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb počas mimoriadnej situácie v roku 2020

Ing. Ivana Glazelová

Zákonom č. 96/2020 Z. z. sa v čl. I mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. zákonom č. 96/2020 Z. z. sa v súvislosti s pandémiou vírusu Sars-CoV-2 zavádzajú ďalšie mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti. Podľa čl. II zákona č. 96/2020 Z. z. tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. od 25. 4. 2020.

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou sa s účinnosťou odo dňa jeho vyhlásenia, t. j. od 30. 4. 2020 ustanovuje rozsah a osobitné podmienky platenia preddavkov na daň z príjmov u daňovníkov, ktorí nepodajú vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. s cieľom umožniť im platiť preddavky na daň z príjmov za výhodnejších podmienok na základe daňového priznania podaného od 1. 1. 2020 do skončenia obdobia pandémie.

Platenie preddavkov na DPFO upravuje § 34 ZDP. V zmysle § 34 ods. 1 ZDP sa preddavky na DPFO platia v priebehu preddavkového obdobia, ktorým je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie k DPFO“) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k DPFO v nasledujúcom zdaňovacom období. Zákonom č. 67/2020 Z. z. sa počas obdobia pandémie v § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. určuje nová lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, v dôsledku čoho dochádza v roku 2020 k posunutiu začiatku nového preddavkového obdobia.


Poznámka: Informácie k siedmej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 – opatrenia v oblasti dane z príjmov vrátane dodatku č. 1, ktorú vypracoval odbor daňovej metodiky FR SR. Informácia je uverejnená na portáli Finančnej správy SR pod číslom 18/DZPaU/2020/I v časti: Daňoví a colní špecialisti – Dane – Novinky z legislatívy – Priame dane a účtovníctvo.

Platenie preddavkov na DPFO podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.

V rámci opatrení na zmiernenie následkov pandémie sa v § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. umožnilo daňovníkom, ktorí sú fyzickými osobami, neplatiť preddavky na DPFO, vypočítané podľa § 34 ZDP, splatné v období pandémie, a to za predpokladu splnenia podmienok určených v predmetnom ustanovení.

V súlade s § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. preddavky na DPFO za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na DPFO vypočítané podľa § 34 ZDP a splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roku. Neplatenie preddavkov na DPFO uplatňuje daňovník predložením vyhlásenia príslušnému správcovi dane podľa daňového poriadku o tom, že spĺňa podmienku ustanoveného poklesu tržieb, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na DPFO podľa § 34 ZDPTakýto spôsob platenia preddavkov na daň sa prvýkrát uplatní na preddavky na DPFO splatné v mesiaci máj 2020.

Vychádzajúc z cit. ustanovenia, napr. daňovník, ktorý je platiteľom mesačných preddavkov na DPFO, nebude platiť preddavky na DPFO za mesiac máj kalendárneho roka 2020, ktoré sú splatné do konca mája 2020, ak jeho tržby dosiahnuté v mesiaci apríl 2020 oproti tržbám dosiahnutým v mesiaci apríl 2019 poklesli najmenej o 40 % a napr. daňovník, ktorý je platiteľom štvrťročných preddavkov na DPFO, nebude platiť preddavky na DPFO za druhý štvrťrok kalendárneho roku 2020, ktoré sú splatné do konca júna 2020, ak jeho tržby za prvý štvrťrok kalendárneho roku 2020 oproti tržbám za prvý štvrťrok kalendárneho roku 2019 poklesli najmenej o 40 %.

Okrem ustanoveného poklesu tržieb, predpokladom pre neplatenie preddavkov na DPFO podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. je, že k dňu splatnosti predmetných preddavkov na DPFO trvá obdobie pandémie a daňovník predloží najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov na DPFO príslušnému správcovi dane vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienku ustanoveného poklesu tržieb. Na lehotu na predloženie tohto vyhlásenia sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatní. Preddavky na DPFO, ktoré mali byť v tomto období zaplatené, sa po skončení obdobia pandémie doplácať nebudú.


Poznámka: Ak splatnosť preddavku na DPFO pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja podľa § 27 ods. 4 ZSD daňového poriadku, posledným dňom lehoty na zaplatenie preddavku na DPFO je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Daňovník, ktorý má povinnosť doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami, vyhlásenie o ustanovenom poklese tržieb podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. podáva príslušnému správcovi dane elektronicky. Daňovník, ktorý nemá povinnosť takéhoto doručovania podaní, môže v období pandémie postupovať podľa § 3 zákona č. 67/2020 Z. z., t. j. vyhlásenie o poklese tržieb môže príslušnému správcovi dane zaslať prostredníctvom elektronických prostriedkov, pričom nie je potrebné doručiť ho aj v listinnej podobe.

Finančné riaditeľstvo SR vydalo odporúčaný vzor vyhlásenia o poklese tržieb na účely neplatenia preddavkov na daň z príjmov podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., ktorý je uverejnený na portáli Finančnej správy SR v časti: formuláre – vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ – iné vzory tlačív.


Daňovník, ktorý na základe poslednej známej daňovej povinnosti, vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO typu B za rok 2018, platí odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2018 preddavky na DPFO mesačne po 1 500 €, dosiahol v apríli 2020 tržby 2 000 €. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho kalendárneho roku, t. j. za apríl 2019 dosiahol tržby 10 000 €. Do konca mája 2020 daňovník nepodá daňové priznanie k DPFO za rok 2019.

Riešenie:

Daňovníkove tržby dosiahnuté v apríli 2020 oproti tržbám dosiahnutým v apríli 2019 poklesli o 80 % [(10 000 € - 2 000 €) : 10 000 € x 100 %], nie je preto povinný zaplatiť mesačný preddavok na DPFO, ktorý je splatný do konca mája 2020, a to za predpokladu, že ku dňu splatnosti tohto mesačného preddavku na DPFO obdobie pandémie trvá a súčasne, najneskôr do 15 dní pred uplynutím splatnosti preddavku na DPFO za mesiac máj 2020, predloží príslušnému správcovi dane vyhlásenie o tom, že splnil podmienku poklesu tržieb ustanovenú v § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.


Daňovník, ktorý na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO typu B za rok 2018, platí odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2018 preddavky na DPFO mesačne po 1 600 €, dosiahol v júni 2020 tržby 3 000 €. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho kalendárneho roku, t. j. za jún 2019 dosiahol tržby 9 000 €. Daňovník predloží 10. 6. 2020 príslušnému správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb vo výške ustanovenej v § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. Do konca júla 2020 daňové priznanie k DPFO za rok 2019 daňovník nepodá. Bude povinný zaplatiť mesačný preddavok na DPFO za júl 2020, ktorý je splatný do konca júla 2020, ak by obdobie pandémie na základe vyhlásenia vlády SR skončilo 15. 7. 2020?

Riešenie:

Daňovníkove tržby dosiahnuté v júni 2020 oproti tržbám dosiahnutým v júni 2019 poklesli o 66,67 % [(9 000 € - 3 000 €) : 9 000 € x 100 %]. Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. obdobie pandémie trvá do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá, čo v danom prípade by bolo do 31. 7. 2020. Mesačné preddavky na DPFO za júl 2020 sú splatné do konca júla 2020, čo v tomto prípade by bolo počas obdobia pandémie. Daňovník by preto mesačný preddavok na DPFO za júl 2020 neplatil.


Poznámka: V nadväznosti na znenie § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sa údaj o poklese tržieb zaokrúhli v súlade s § 47 ZDP.

V súlade s § 24a ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. postup podľa § 24a ods. 1 cit. zákona môže uplatniť aj daňovník, ktorý má určené platenie preddavkov na DPFO rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov na DPFO inak podľa § 34 ods. 4 ZDP. Ak sa neplatenie preddavkov na DPFO podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. týka obdobia, pre ktoré určil rozhodnutím správca dane daňovníkovi platenie preddavkov na DPFO inak, neuplatní sa platenie preddavkov na DPFO podľa tohto rozhodnutia za to obdobie, za ktoré sa uplatňuje postup podľa § 24a ods. 1 cit. zákona.


Daňovník, ktorému správca dane v marci 2020 na základe rozhodnutia podľa § 34 ods. 4 ZDP určil platenie preddavkov na DPFO na obdobie od 1. 4. 2020 do konca roka 2020, a to štvrťročne po 2 000 €, dosiahne za prvý štvrťrok 2020 tržby 800 €. Za prvý štvrťrok 2019 jeho tržby predstavovali 2 500 €.

Riešenie:

Vzhľadom na to, že tržby daňovníka za prvý štvrťrok 2020 oproti tržbám, ktoré dosiahol za prvý štvrťrok 2019, poklesli o 68 % [(2 500 € - 800 €) : 2 500 € x 100 %], daňovník neplatí preddavok na DPFO za druhý štvrťrok 2020, ktorý je splatný do konca druhého štvrťroka 2020, t. j. do konca júna 2020. Uvedené platí za predpokladu, že ku dňu splatnosti tohto preddavku na DPFO obdobie pandémie trvá a súčasne, najneskôr do 15 dní pred uplynutím splatnosti preddavku na DPFO za druhý štvrťrok 2020, predloží daňovník príslušnému správcovi dane vyhlásenie o tom, že splnil podmienku poklesu tržieb ustanovenú v § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.


Poznámka: Ak by sa následne zistilo, že nedošlo k poklesu tržieb najmenej o 40 % tak, ako to deklaroval daňovník, znamenalo by to, že daňovník mal povinnosť platiť preddavky na DPFO, a to vo výške podľa § 34 ZDP, a nie podľa rozhodnutia správcu dane podľa § 34 ods. 4 ZDP. Akonáhle daňovník za príslušné obdobie využil možnosť neplatiť preddavky na DPFO podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z., rozhodnutie podľa § 34 ods. 4 ZDP za toto obdobie sa „vypína“, a to aj po zistení správcu dane, že daňovník nemal nárok na neplatenie preddavkov na DPFO. V prípade nezaplatenia preddavkov na DPFO správca dane uplatní sankčný postih podľa daňového poriadku.

Pojem tržba na účely § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. je vymedzený v § 24a ods. 3 cit. zákona. V zmysle predmetného ustanovenia sa u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, tržbou na účely neplatenia preddavkov na DPFO počas obdobia pandémie rozumejú:

a) výnosy podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z. u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva,


Poznámka: Podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z. na účely tohto zákona sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov, ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

b) príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP a u daňovníka, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov a vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 ZDP.


Daňovníčka, ktorá vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, poskytuje na základe živnostenského oprávnenia kadernícke služby. V apríli 2020 predá za 300 € pre nadbytočnosť dve kadernícke kreslá, ktoré mala zahrnuté v obchodnom majetku využívanom na dosiahnutie príjmov zo živnosti. V predmete živnosti nemá uvedený predaj kaderníckeho nábytku. Je možné tento príjem považovať za tržbu podľa § 24a ods. 3 písm. a) zákona č. 67/2020 Z. z.?

Riešenie:

Nie. Príjem z predaja kaderníckych kresiel sa v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) ZDP považuje za príjem zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP, keďže však v tomto prípade ide len o jednorazový (neopakujúci sa) príjem, nie je súčasťou tržieb podľa § 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z.


Daňovník, ktorý je živnostníkom účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva, využíva na prevádzkovanie živnosti výrobnú halu, ktorú má zahrnutú v obchodnom majetku [ § 2 písm. m) ZDP ]. Časť tejto haly od začiatku roku 2019 prenajíma, nejde však o prenájom na základe živnostenského oprávnenia. Je možné príjem z prenájmu haly považovať za tržbu podľa § 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z.?

Riešenie:

Áno. Príjem z prenájmu časti haly sa v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) ZDP považuje za príjem zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP, ktorý je možné považovať za príjem z pravidelnej činnosti daňovníka (opakujúci sa príjem), považuje sa preto za tržbu z predaja služby podľa § 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z.


Daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, poskytuje na základe živnostenského oprávnenia ubytovacie služby. Považuje sa príjem za poskytnuté ubytovacie služby za tržbu podľa § 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z.?

Riešenie:

Áno. Príjem za poskytnuté ubytovacie služby, poskytované na základe živnostenského oprávnenia, je tržbou z predaja služieb podľa § 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z.


Daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, prenajíma nehnuteľnosť. Nejde o prenájom na základe živnostenského oprávnenia a nejde ani o prenájom obchodného majetku využívaného na podnikanie ani na inú samostatnú zárobkovú činnosť. Považuje sa takýto príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 ZDP za tržbu podľa § 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z.?

Riešenie:

Áno. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 ZDP je možné považovať za príjem z pravidelnej činnosti daňovníka, takto dosiahnutý príjem je preto možné považovať za tržbu z predaja služby podľa § 24a ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. Ak teda daňovník je v roku 2020 (na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom do konca roka 2019 v nadväznosti na § 52zza ods. 19 ZDP z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie k DPFO za rok 2019 (ak uplatňuje postup podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.), resp. do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k DPFO za rok 2019 (ak podá predmetné daňové priznanie v lehote podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z.) povinný preddavky na DPFO platiť len (resp. aj) z titulu dosiahnutých príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP, pričom tieto jeho príjmy za príslušné obdobie roka 2020 poklesli oproti porovnateľnému obdobiu roka 2019 najmenej o 40 %, uplatní sa postup podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.

Platenie preddavkov na DPFO podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.

Podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.daňovník, ktorý nepodá vyhlásenie podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z.platí preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa daňového priznania k dani z príjmov podaného v období od 1. 1. 2020 do skončenia obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., ak sú splnené tieto podmienky:

a) posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie a

b) výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania je nižšia ako výška preddavku na daň z príjmov vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.

Podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. postup podľa § 1 ods. 1 cit. nariadenia vlády sa neuplatňuje na preddavky na daň z príjmov, ktoré daňovník platí na základe rozhodnutia správcu dane o platení preddavkov inak.


Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO typu B za rok 2018 platí daňovník odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie uvedeného daňového priznania preddavky na DPFO mesačne po 2 000 €. Dňa 10. 2. 2020 (v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP) podal daňovník daňové priznanie k DPFO za rok 2019. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v predmetnom daňovom priznaní spôsobom podľa § 34 ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2020 má platiť preddavky na DPFO štvrťročne po 1 400 €. Ako daňovník platí preddavky na DPFO v roku 2020, ak mu správca dane neurčil platenie preddavkov na DPFO inak podľa § 34 ods. 4 ZDP a ak vláda SR vyhlási koniec pandémie v júli 2020?

Riešenie:

Posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPFO uplynul daňovníkovi počas obdobia pandémie (31. 3. 2020) a výška preddavkov na DPFO určená podľa poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2019 je nižšia (štvrťročne predstavuje 1 400 €), ako výška preddavkov na DPFO určená na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018 (mesačne po 2 000 €, čo je za štvrťrok 6 000 €). Pri platení preddavkov na DPFO postupuje preto daňovník podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. Ak vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, daňovník platí v roku 2020 preddavky na DPFO nasledovne:

a) do konca marca 2020 platí preddavky na DPFO vo výške vypočítanej podľa údajov uvedených v daňovom priznaní k DPFO za rok 2018, t. j. do konca januára, do konca februára a do konca marca 2020 zaplatí mesačné preddavky na DPFO po 2 000 €,

b) od 1. 4. 2020 platí preddavky na DPFO vo výške vypočítanej podľa daňového priznania k DPFO za rok 2019, t. j.:

  • do konca júna 2020 zaplatí štvrťročný preddavok na DPFO vo výške 1 400 €,

  • do konca septembra 2020 zaplatí štvrťročný preddavok na DPFO vo výške 1 400 €,

  • do konca decembra 2020 zaplatí štvrťročný preddavok na DPFO vo výške 1 400 €.

Na základe nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.uvedené platí len za predpokladu, že daňovník najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti štvrťročného preddavku na DPFO za druhý štvrťrok 2020 nepodá správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb za prvý štvrťrok 2020 oproti tržbám za prvý štvrťrok 2019 najmenej o 40 % podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. Ak by daňovníkove tržby za prvý štvrťrok 2020 poklesli oproti tržbám za prvý štvrťrok 2019 najmenej o 40 % a daňovník by najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na DPFO za druhý štvrťrok 2020 podal správcovi vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., štvrťročný preddavok na DPFO za druhý štvrťrok by na základe nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. neplatil.


Poznámka: V platení preddavkov na DPFO po 1 400 € štvrťročne daňovník pokračuje aj v roku 2021, a to až do posledného dňa lehoty na podanie daňového


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: